Project naam

Verstevigen afdeling informatievoorziening

Probleemschets

Vanuit de in het werkplan Financien geformuleerde missie en doelstellingen kan worden gesteld dat Informatievoorziening primair als doel heeft het waarborgen van juiste, tijdige en volledige financiële informatievoorziening, conform wettelijke, afdelingsrichtlijnen en procedures, teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan een“….tijdige en soepele dienstverlening en ondersteuning van de primaire processen….”, aan de hand waarvan budgetverantwoordelijken in staat zijn te besturen en te beheersen.

Probleemstelling: Hoe dient de afdeling Informatievoorziening in de toekomst georganiseerd te worden om aan voornoemde missie van het vakteam Financien te kunnen voldoen?

Oplossing

De afdeling informatievoorziening zal zich vanuit een klantbenadering richten op financiele informatievoorziening, waarbij de informatiebehoefte leidend zal zijn binnen de door informatievoorziening gestelde kaders.

Informatievoorziening dient zich vanuit de missie en doelstellingen van het vakteam Financien bezig te houden met:

  1. Advisering aangaande informatievoorziening vanuit financieel-economische en financieel-administratieve discipline.
  2. Informatievoorziening (i.t.t. louter ondersteuning) inzake de beleidscyclusprodukten (i.t.t. beleidscyclusprocessen).
  3. Informatievoorziening inzake  (i.t.t. louter beheer, verwerken en aanleveren van) besturing en beheersing van primaire processen.
Resultaat

De volgende resultaten zijn gerealiseeerd:

  1. De kwaliteit van de afdeling informatievoorziening is op een hoger peil gebracht
  2. De informatievoorziening is verbeterd
  3. Financieel consulenten zijn in staat gesteld in staat gesteld hun begroting gestructureerd vast te stellen ten te onderbouwen